logo Fakulty podnikatelské

Workshop specifického výzkumu
8. prosince 2017

Kontaktní adresa:

Fakulta podnikatelská
VUT v Brně
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
e-mail: workshop@fbm.vutbr.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali na Workshop specifického výzkumu. Workshop se bude konat dne 8. 12. 2017 od 9. 30 hodin, v prostorách FP VUT v Brně.

Cílem workshopu je seznámit s výsledky dosaženými za podpory projektů specifického vysokoškolského výzkumu.
Workshop bude rozdělen do dvou částí:

  • První část v podobě plenárního zasedání (posluchárna P 381) bude věnována představení všech projektů specifického vysokoškolského výzkumu, které byly na fakultě zahájeny k 1. lednu 2017. Prezentaci provedou řešitelé projektů. Na každé vystoupení je vymezeno 7 minut. Vystoupení bude obsahovat: představení týmu, hlavní cíl projektu, dílčí cíle projektu, publikační výstupy, finanční prostředky.
  • Druhá část workshopu bude realizována formou jednání ve čtyřech sekcích (učebny P 284, P 285, P 164, P 165) dle ústavů. V nich vystoupí s příspěvky všichni studenti doktorského studijního programu prezenční i kombinované formy studia.


Studenti doktorského studijního programu připraví příspěvky formou vědeckého článku. Příspěvky, které chtějí doktorandi publikovat ve sborníku Workshopu specifického výzkumu 2017, zašlou k recenznímu řízení (https://www.konference.fbm.vutbr.cz/workshop/download.html) nejpozději do 27. 11. 2017.

Srdečně jsou zváni všichni akademičtí pracovníci a doktorandi Fakulty podnikatelské VUT v Brně.